За специалността

През 1994 година във ВСУ „Черноризец Храбър” се открива за първи път в България специалност Моден дизайн. 28 години специалността се развива, като дава отлична възможност на младите и талантливи хора да намират професионална реализация в областта на модата и производството на облекла - с призната в Европа диплома, придружавана от европейско дипломно приложение “DS Label”.

Бакалавърска програма

Моден дизайн

Образователно-квалификационна степен: бакалавър
Професионална квалификация: моден дизайнер
Форма и продължителност на обучението:

 • редовна - 8 семестъра
 • задочна - 10 семестъра

В специалността Моден дизайн се подготвят висококвалифицирани специалисти в направленията:

 • дизайн на облекло и аксесоари;
 • производство на облекла;
 • реклама в областта на модата;
 • маркетинг и мениджмънт в областта на модния бизнес.

Завършилите студенти могат да се реализират като: дизайнери-проектанти на облекло и аксесоари, конструктори и технолози в шевното производство, стилисти, модни консултанти, рекламни експерти, преподаватели, маркетинг специалисти в областта на модата, кадри с квалификация в сферата на управлението.

Те придобиват знания и умения за: проектиране на модни колекции, анализ на модните за сезона тенденции, изграждане на моден стайлинг, създаване и разчитане на конструктивни чертежи, технологично изработване на облекла, организиране на ревюта и търговски изложения, анализиране на съвременни процеси в дизайна, управление на процесите в модния бранш, специализирани компютърни програми, преподаване в специализирани средни училища, формиране на бизнес планове, управление на модни фирми.

Обучението включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини: Моден дизайн и стайлинг, Рисуване, История на изкуството, История на костюма, Конструиране на облекло, Реклама в модата, Основи на управлението, Маркетинг, Предприемачество, Бизнес планиране, Управление на човешките ресурси, Информатика, Чужд език и др.

В рамките на 3 месеца до 1 година студентите имат възможност да участват в програми за мобилност в чужди университети чрез прилагане на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS) във висшите училища.

Контакти:

доц. д-р инж. Капка Манасиева
Ръководител на катедра "Изкуства":
тел.: 0886/859039,
kapka.manasieva@vfu.bg
Кандидат-студентска кампания
тел.: 052/355 106,
priem@vfu.bg

Магистърска програма

Изкуства и събитиен мениджмънт

Професионално направление: 8.2. Изобразително изкуство
Срок на обучение: 2 семестъра
Oбразователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР
Професионална квалификация: Магистър - Изкуства и събитиен мениджмънт

Програмата е предназначена за:

• завършилите специалности от професионално направление „Изобразително изкуство” с образователно-квалификационна степен „бакалавър” и успешно положили приемен изпит (събеседване) – със срок на обучение 2 семестъра /60 кредита за целия курс на обучение/.
• Завършилите специалности от други направления с образователно-квалификационна степен „бакалавър” и успешно положили приемен изпит (събеседване) - със срок на обучение 3 семестъра (допълнителен приравнителен семестър). Обучението се реализира в партньорство с международни бизнес партньори и организации и приключва със защита на дипломна работа.

Профил на специалността:

Обучението в магистърска програма „Изкуства и събитиен мениджмънт” има за цел да подготви кадри, които да отговорят на специфичните нужди на бързоразвиващите се творчески и културни индустрии и нуждата от творци с нови управленски знания в областта визуалните изкуства и дизайна. Събитийния мениджмънт играе важна роля в развитието на бизнеса и културата. Потребностите на все по- взискателния потребител, бързо развиващите се технологии и икономическия потенциал на творческите индустрии изисква специфични умения и знания и мислене. МП ИСМ е създадена, за да посрещне тези предизвикателства. Цели да разшири професионалните компетенции на завършилите бакалавърски програми по визуални изкуства и дизайн и се фокусира върху развиване на креативните умения, дизайн мислене и изкуството във всичките му проявления и приложения.

Акценти в обучението:

Магистърска програма „Изкуства и събитиен мениджмънт" е създадена да отговори на необходимостта от познаване на изкуството и дизайна за нуждите на творческите и културни индустрии, и управлението на събитията, свързани с тях. Обучението ще се фокусира върху запознаване с марката и нейната философия, изработване на концепцията за събитието и цялостното му реализиране.

Целта на програмата е:
- да развива концептуално и визуално мислене и да изгражда творчески, технически и бизнес умения;
- да подготви високо квалифицирани специалисти с широк спектър познания и практически умения.

Извънаудиторна заетост:

Уъркшопове, проекти, изложби.

Практики и стажове:

Практически занимания в арт студиа, модни салони и агенции, фирми, културни институции.

Възможности за кариерно развитие:

В условията на изострена конкуренция, постъпателно развитие и интеграционни процеси, завършилите магистърска програма „Изкуства и събитиен мениджмънт" ще притежават знания и умения, които им предоставят палитра от възможности за реализация. Магистърска програма „Изкуства и събитиен мениджмънт" е насочена към: визуални артисти; специалисти в областта на дизайна; мениджъри, работещи в креативните индустрии и с интереси към изкуството и неговото управление.

Условия за прием:

Конкурсен изпит: Кандидат-студентите се явяват на събеседване за установяване на обща култура, творчески потенциал (концептуален и практически), комуникативност, мотивация за обучение в специалността.
Изисквания за завършено образование: Кандидатите трябва да имат придобита бакалавърска или магистърска образователно-квалификационна степен и среден успех от дипломата за висше образование, не по-нисък от добър.
Балообразуване: Балът за класиране се образува от сбора на резултата от събеседването и средния успех от дипломата за висше образование.

Контакти:

Ръководител на магистърската програма:
доц. д-р инж. Капка Манасиева
тел.: 0886/859039,
kapka.manasieva@vfu.bg

Магистърска програма

Дизайнерски практики в модната индустрия

Професионално направление: 8.2. Изобразително изкуство
Срок на обучение: 2 семестъра
Oбразователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР
Професионална квалификация: Магистър - Дизайнерски практики в модната индустрия

Програмата е предназначена за:

• завършилите специалности от професионално направление „Изобразително изкуство” с образователно-квалификационна степен „бакалавър” и успешно положили приемен изпит (събеседване) – със срок на обучение 2 семестъра /60 кредита за целия курс на обучение/.
• Завършилите специалности от други направления с образователно-квалификационна степен „бакалавър” и успешно положили приемен изпит (събеседване) - със срок на обучение 3 семестъра (допълнителен приравнителен семестър). Обучението се реализира в партньорство с международни бизнес партньори и организации и приключва със защита на дипломна работа /портфолио/.

Профил на специалността:

Обучението в магистърската програма „Дизайнерски практики в модната индустрия" се фокусира върху подготовката на кадри за глобалната модна индустрия и най-изявените тенденции в развитието й. Чрез международна експертиза и академична взискателност програмата е организирана в три модула:
- Моделиране на облекло
- Устойчива мода
- Стайлинг и концепции.
Всеки от модулите цели разширяване на възможностите за професионална практика, творчески перспективи и подходи и насърчаване на дизайн мисленето. Всеки от модулите е с фокус върху най-новите и същевременно най-приложимите практики в модата. Цели се формиране на креативни и иновативно настроени модни дизайнери с възможности за реализация в креативните и творчески индустрии, и в сектора на текстила и облеклото.

Акценти в обучението:

Моделиране на облекло; Устойчива мода; Стайлинг и концепции

Извънаудиторна заетост:

Уъркшопове, проекти, изложби.

Практики и стажове:

Практически занимания в арт студиа, модни салони и агенции, фирми.

Възможности за кариерно развитие:

Завършилите магистърска програма „Дизайнерски практики в модната индустрия” придобиват знания и умения, които им предоставят широк спектър от възможности за кариера в модната, шивашката и текстилна промишленост, при реализиране предприемачески инициативи, арт и дизайн проекти и събития

Условия за прием:

Конкурсен изпит: Кандидат-студентите се явяват на събеседване за установяване на обща култура, творчески потенциал (концептуален и практически), комуникативност, мотивация за обучение в специалността.
Изисквания за завършено образование: Кандидатите трябва да имат придобита бакалавърска или магистърска образователно-квалификационна степен и среден успех от дипломата за висше образование, не по-нисък от добър.
Балообразуване: Балът за класиране се образува от сбора на резултата от събеседването и средния успех от дипломата за висше образование.

Контакти:

Ръководител на магистърската програма:
доц. д-р инж. Капка Манасиева
тел.: 0886/859039,
kapka.manasieva@vfu.bg

 • Модно ревю - студентски проекти
 • Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю
 • Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю
 • Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю
 • Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю
 • Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю