Нови магистърски програми в направление "Изобразителни изкуства" на Варненски свободен университет.

Започна прием в новите магистърски програми в направление "Изобразителни изкуства" на ВСУ "Черноризец Храбър".
Новите магистърски програми „Дизайнерски практики в модната индустрия “ и „Изкуства и събитиен мениджмънт" са насочени към: визуални артисти; специалисти в областта на дизайна; мениджъри, работещи в творческите индустрии и с интереси към изкуството и неговото управление.
Магистърска програма „Дизайнерски практики в модната индустрия “ се фокусира върху подготовката на кадри за глобалната модна индустрия и трите най-изявени тенденции в развитието й. Чрез международна експертиза и академична взискателност програмата е организирана в три модула - моделиране на облекло, устойчива мода, стайлинг и концепции. Всеки от модулите цели разширяване на възможностите за професионална практика, творчески перспективи и подходи и насърчаване на дизайн мисленето. Цели се формиране на творчески и иновативно настроени модни дизайнери с възможности за реализация в креативните индустрии, и в сектора на текстила и облеклото.
Дисциплините в интердисциплинарния учебен план са разпределени в три модула: Моделиране на облекло; Устойчива мода; Стайлинг и концепции. Всеки от модулите е с фокус върху най-новите и същевременно най-приложимите практики в модата.
Модулът „Моделиране на облекло“ чрез теория, техники и практика е с акцент върху иновативни и приложни подходи за формоизграждане на облеклото. Същевременно, се изграждат иновативни и креативни професионалисти с практически умения и критично мислене за моделирането и конструирането на облекло.
„Устойчивата мода“ е глобална концепция в модата, реализираща идеите, че дрехите могат да бъдат направени по начин, който да е екологичен, социално отговорен и насърчаващ културното многообразие и иновациите. Дисциплините в модула подготвят за решаване на проблеми и критичен анализ, както и да развиват предприемаческо мислене и отговорност в модата.
Акцентът на обучението в модула „Стайлинг и концепции“ е върху изкуството. Развиване на умения и мислене в дизайнери, способни да реализират и развиват проекти и събития чрез изкуство – модата като майсторство, реализирана чрез концепции, комуникация, визии и колекции.

Обучението в магистърска програма „Изкуства и събитиен мениджмънт” има за цел да подготви кадри, които да отговорят на специфичните нужди на бързо развиващите се творчески и културни индустрии и нуждата от творци с нови управленски знания в областта визуалните изкуства и дизайна. Събитийния мениджмънт играе важна роля в развитието на бизнеса и културата. Потребностите на все по-взискателния потребител, бързо развиващите се технологии и икономическия потенциал на творческите индустрии изисква специфични умения, знания и мислене. Магистърска програма „Изкуства и събитиен мениджмънт” е създадена, за да посрещне тези предизвикателства. Цели да разшири професионалните компетенции на завършилите бакалавърски програми по визуални изкуства и дизайн и се фокусира върху развиване на креативните умения, дизайн мислене и изкуството във всичките му проявления и приложения в реална и дигитална среда. Предназначена е за завършилите специалности от професионално направление „Изобразително изкуство” с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, но не изключва и прием на студенти от други направления чрез допълнително приравнително обучение.
Магистърска програма „Изкуства и събитиен мениджмънт" е създадена да отговори на необходимостта от познаване на изкуството и дизайна за нуждите на творческите и културни индустрии, и управлението на събитията, свързани с тях. Обучението ще се фокусира върху запознаване с марката и нейната философия, изработване на концепцията за събитието и цялостното му реализиране.
Целта на програмата е да развива концептуално и визуално мислене и да изгражда творчески, технически и бизнес умения. Чрез иновативни подходи да подготви високо квалифицирани специалисти с широк спектър познания и практически умения.
В условията на изострена конкуренция, постъпателно развитие и интеграционни процеси, завършилите магистърска програма „Изкуства и събитиен мениджмънт" ще притежават знания и умения, които им предоставят палитра от възможности за реализация.

  • Модно ревю - студентски проекти
  • Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю
  • Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю
  • Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю
  • Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю
  • Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю